Leerlingen Vonk Grootebroek staan bij de uitgiftebali van de kantine. Beige tegels, rode trui. Drie meiden.

Gezonde schoolkantine

We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Veel scholen willen ook graag een gezond kantine-aanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid. Ook al omdat veel ouders graag zien dat de school op de gezondheid van hun leerlingen let. Maar ook leerlingen zelf willen niet de hele dag worden verleid.

Lees verder

De Gezonde Schoolkantine staat ook op de politieke agenda. Momenteel is de motie Wolbert van kracht. Deze stelt 100% gezonde schoolkantines in 2017. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het aanbod.

Visie

In de visie van het Clusius College verwoorden we ons beleid t.a.v. duurzaamheid en gezondheid  als volgt: “We gaan duurzaam om met mens, natuur en middelen”. Duurzaam omgaan met mens, natuur en middelen betekent dat:

 • Onze school planmatig en structureel educatie verzorgt over gezonde voeding en duurzaam voedsel. Wij vinden het belangrijk dat de school een omgeving is waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is. Tijdens het profiel groen krijgen zij voedselonderwijs: waar komen de producten vandaan, wat is gezonde voeding, wat zijn de verschillende teeltmethodes, hoe wordt er geteeld (traditioneel, duurzaam, biologisch)?  Jaarlijks brengen de leerlingen een bezoek aan verschillende agrarische bedrijven en telers.
 • De school een beschermende plek is en moet bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van de leerlingen. Het feit dat er in de omgeving, zoals thuis, ongezonde producten aanwezig zijn, is geen reden om deze binnen de school aan te bieden of te stimuleren. Niet alleen als het om roken, alcohol of pesten gaat, maar ook als het om voeding gaat.
 • We naast gezondheid ook een duurzame omgeving willen bieden met veel groen en weinig zwerfafval en waar aandacht is voor afvalscheiding.
 • Onze leerkrachten en het Management Team de gezonde keuze stimuleren, oog hebben voor duurzaamheid en het goede voorbeeld geven tijdens activiteiten binnen de school.
 • We ouders regelmatig attent maken op ons gezond eten- en drinkenbeleid en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. Wij vragen ouders vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.
 • Gezondheidsbevordering en –preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een goede educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, het schoolteam en het management.
 • Wij op school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur hebben rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Ons ondersteuningsteam heeft regelmatig overleg met onze vaste  GGD-verpleegkundige.
 • Wij participeren in het project Ecoschools. Het doel hiervan is duurzaamheid onder de aandacht te brengen en te houden bij de leerlingen. Dit moet resulteren in het behalen van De Groene Vlag, het internationale vignet voor duurzaamheid in het onderwijs.
 • Wij onze producten aanbieden volgens de basisregels van het Voedingscentrum. Wij bieden alleen de Betere keuzes aan, gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Vonk werkt structureel aan een Gezonde en Duurzame Schoolkantine

Onze gezonde en duurzame schoolkantine maakt onderdeel uit van het project “Duurzaam Door” van de Provincie Noord-Holland en is in samenwerking met GreenPort NHN en Atlantis Handelshuis opgezet. De leerlingen worden betrokken bij de inkoop en bereiding van de gerechten in de schoolkantine.

Doordat in de schoolkantine niet alleen wordt gewerkt met gezonde producten maar ook met duurzame producten, staan er veelal regionale producten op de kaart. Door de invoering van regionale producten in de keukens van instellingen en organisaties wordt er minder voedsel verspild. Daarnaast neemt de transportafstand met meer dan 75 % en de CO2 emissie met meer dan 85 % af. 

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond en duurzaam is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Samen met onze medewerkers brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum en maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Om dit te realiseren doen wij het volgende:

 • We hebben een watertappunt in de kantine, dus water is altijd beschikbaar
 • De eventuele afvalresten van groenten en brood e.d. worden door onze dierafdeling verwerkt in de voeding voor onze dieren.
 • Wij hebben geen frituur. Energydranken zijn op school niet toegestaan en worden ook niet verkocht.
 • Bij het invoeren van nieuwe recepten en/of producten wordt het aanbod gecheckt via de site van het Voedingscentrum of deze producten voldoen aan betere-keuzecriteria.
 • Ons schoolgebouw en schoolplein zijn volledige rookvrije zones.

Onze ambitie is de ideale kantine, waar:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten voor 100% uit de betere keuzes uit de Schijf van Vijf bestaat.
 • We zowel groente als fruit aanbieden
 • De aankleding de leerlingen onbewust stimuleert om de betere keuze te maken