Programms Biodivers Perspectief

Programma

Afgelopen tientallen jaren is er achteruitgang van de biodiversiteit. Belangrijke soortgroepen van dieren en planten worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat is zorgelijk want biodiversiteit is belangrijk voor de maatschappij en zeker ook voor de landbouw. De landbouwsector kan door een andere manier van boeren echter ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen en daarmee te werken aan een gezond landbouw- en voedselsysteem.

Die omslag naar natuur inclusieve landbouw en natuur inclusief denken en werken vraagt wel van studenten en docenten om een andere visie en nieuwe kennis en vaardigheden. Leren in de praktijk met ondernemers die hier op hun bedrijf al mee bezig zijn of er mee aan de slag willen, is een belangrijk onderdeel van dit programma.

De opzet van het programma is om een kennisnetwerk op te bouwen met alle deelnemende partijen. We gaan kennis ontwikkelen en delen, experimenteren en onderzoeken. Het programma heeft een looptijd van vier jaar. Met als uitgangspunt dat de nieuwe kennis en vaardigheden echt een plaats krijgen in het onderwijs en een blijvend kennisnetwerk.

Lees meer over natuurinclusieve landbouw

Praatplaat Biodivers perspectief

Wat gaan we doen

We gaan vooral buiten aan slag om in en samen met de praktijk te leren. We laten je kennismaken met het belang van biodiversiteit en nemen je mee in de ontwikkelingen van natuurinclusieve landbouw.

Hoe kun je met natuur inclusief boeren zorgdragen voor een veerkrachtige landbouw in een gezonde leefomgeving én met een goed economisch perspectief? Elk bedrijf heeft daar z’n eigen keuzes in te maken en dat gaan we nu juist onderzoeken….

Rond de drie thema’s ‘Vee’, ‘Bollen’ en ‘Groente’ stellen (clusters van) leerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers.

Studenten gaan hier actief aan de slag met praktijkopdrachten en onderzoeksopdrachten. Dat kan ook bij deelnemende partners door voor hen een opdracht uit te voeren. Partners kunnen op hun beurt een masterclass geven of een excursie verzorgen. Er ontstaat een kennisplatform oftewel practoraat waar kennis wordt ontwikkeld en gedeeld met alle partners in het programma.

Samen voor biodiversiteit

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Vonk is begin 2021 partner geworden van het landelijke deltaplan voor biodiversiteitsherstel. Dit is een coalitie van partijen die zich inzet om het verlies van biodiversiteit om te buigen naar een herstel. In de openbare ruimte, in de landbouwgebieden en de natuurgebieden wordt op verschillende thema’s samengewerkt om het doel te realiseren. Voor Biodivers Perspectief is dit partnerschap nuttig om zo kennis te verwerven en docenten ruimte te bieden om mee te doen in het netwerk.

Green Deal logo

Greendeal Natuurinclusieve landbouw
Vonk heeft in 2019 de Greendeal Natuurinclusieve Landbouw in het Groene Onderwijs ondertekend. In deze Greendeal hebben de groene onderwijsinstellingen, het NAJK, BoerenNatuur, de provincies en het ministerie van LNV  afgesproken  dat natuurinclusieve landbouw een vanzelfsprekend thema wordt in het groen onderwijs. Voor het groene onderwijs in Noord-Holland is Biodivers Perspectief het programma om dat te realiseren.

In een inspirerend e-zine lees je wat er afgelopen jaren al is bereikt en waarom partners enthousiast zijn over natuurinclusief: E-zine 'Green Deal natuurinclusieve landbouw'. Het magazine is hieronder te downloaden.