Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief

Vierjarig programma in Noord-Holland voor natuurinclusief leren en ondernemen.

Over het project
Logo Biodivers Perspectief

Natuurinclusieve landbouw: landbouw benut en stimuleert biodiversiteit

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving. 

Ondernemen is ook inspelen op veranderingen. Om de verandering naar meer natuurinclusief, maar óók andere veranderingen aan te durven gaan, is de student en ondernemer erbij geholpen goede afwegingen te maken. Daarvoor is niet alleen kennis nodig, maar vooral ook inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

Meer over het programma Demoleerbedrijven 

 Land & Hand Over ons

Biodivers Perspectief winters land

Bovengronds uitrijden van vast mest

"Als de vaste mest op het land blijft liggen in plaats van de mest onder te werken, dan ontstaat er een betere interactie tussen lucht, organische stof en bodem. Dat zou moeten leiden tot toename van de organische stof in de bodem en een gunstig effect op het bodemleven. En dit zal leiden tot een betere weidevogelstand."

"Er wordt een chemische oorlog gevoerd in de bodem"

Studenten bollenteelt Vonk

Het vervangen van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt heeft tijd nodig

De studenten Plantenteelt, richting bloembollen, van Vonk in Hoorn oriënteren zich op een toekomst waarin minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Om meer te begrijpen van het complex aan factoren dat invloed heeft op de groei en weerbaarheid van gewassen bezochten ze M.C. Zonneveld BV, lid van NLG-Holland. Bij het Expertise Centrum Bloembollenteelt kregen ze inzicht in proeven die met vervangende, zowel chemische als natuurlijke, middelen worden genomen.

Teler en studenten aan de slag met de koolstof tool.

Organische stof meten en voorspellen met de koolstof tool

"Dweilen met de kraan open" Dat is de realistische schets die Gera van Os geeft over de koolstofkringloop en de koolstofvastlegging in de bodem. Van Os is lector Duurzaam bodembeheer bij de Aeres Hogeschool in Dronten. Zij heeft meermaals getoond een goed inzicht te hebben in bodemprocessen en kan daar een heel genuanceerd verhaal over vertellen. Van Os is als lector opdrachtgever van de toetsing van een koolstof-monitoringstool in de vollegrondsgroenteteelt door studenten. In een workshop over de Praktijktool BodemCoolstof schetste Joost Cruijsen, onderzoeker bij Wageningen UR, de context en aanleiding voor de ontwikkeling van deze tool vanuit het programma Slim Landgebruik.

Inheemse kruiden rond weide

Over Biodivers Perspectief

Afgelopen tientallen jaren is er achteruitgang van de biodiversiteit. Belangrijke soortgroepen van dieren en planten worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat is zorgelijk want biodiversiteit is belangrijk voor de maatschappij en zeker ook voor de landbouw. De landbouwsector kan door een andere manier van boeren echter ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen  en daarmee te werken aan een gezond landbouw- en voedselsysteem.

Die omslag naar natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief denken en werken vraagt wel van studenten en docenten om een andere visie en nieuwe kennis en vaardigheden. Leren in de praktijk met ondernemers die hier op hun bedrijf al mee bezig zijn of er mee aan de slag willen, is een belangrijk onderdeel van dit programma.

De opzet van het programma is om een kennisnetwerk op te bouwen met alle deelnemende partijen. We gaan kennis ontwikkelen en delen, experimenteren en onderzoeken. Het programma heeft een looptijd van vier jaar. Met als uitgangspunt dat de nieuwe kennis en vaardigheden echt een plaats krijgen in het onderwijs en een blijvend kennisnetwerk.

Green Deal natuurinclusieve landbouw

Demoleerbedrijven

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s‘vee’,‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) demoleerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.

John Huiberts, ondernemer en demoleerbedrijf bollen: ''Alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met natuurinclusief op mijn bloembollenbedrijf, wil ik graag aan het onderwijs overdragen.''

Student Chad: ''Het liefst zou ik dat leren door het in de praktijk te zien en in gesprek te gaan met ondernemers.”

Els Wennekers, ondernemer en demoleerbedrijf vee: “We staan voor een transitie in de landbouw, ik ben heel nieuwsgierig naar die ontwikkeling. En we staan er zeker voor open om onze ervaringen te delen”.

Studenten Bloem, Groen & Styling bij Fort K’IJK.

Land en Hand

Wij zijn Esmee en Fleur, tweedejaars van de opleiding In- & Outdoor Styling (nu opleiding Bloem, Groen & Styling) op het Clusius College (nu Vonk)  in Hoorn. In onze opleiding zijn we veel bezig met het ontwerpen van binnen- en buitenruimtes, duurzaamheid en creativiteit. Op dit moment zijn wij als opleiding In- & Outdoor Styling bezig met een project. Dit doen we samen met Land&Hand. Zij begeleiden ons in het proces van het project. 

Land&Hand is een project dat zich richt op het herstellen van het bewustzijn over de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap als een belangrijke component van de duurzaamheidsopgave waar we met de wereld nu voor staan. Land&Hand is een landelijk project waarin per provincie wordt gewerkt aan een lokaal relevante vraagstelling met betrekking tot het landschap. In Noord-Holland werken we onder het thema ‘de Bodem’ aan duurzaam grondgebruik, verbonden aan landbouw, bloemen en food. 

Praatplaat Biodivers Perspectief

De praatplaat in woorden:

  • Het doel is om natuurinclusieve landbouw te integreren in de onderwijsprogramma’s
  • Vanuit verbinding onderwijs, landbouw, natuurbeheer/behoud en overheid zorgdragen voor behoud- en herstel van biodiversiteit
  • Met de demoleerbedrijven onderzoek doen naar natuurinclusieve landbouw
  • Door vanuit het krachtige netwerk de onderzoeksresultaten te delen is het voor iedereen leerzaam, zowel voor de studenten als de landbouwbedrijven
  • Naast de activiteiten vanuit de demoleerbedrijven zijn er ook andere activiteiten waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken op het gebied van onderzoek- en kennisoverdracht

Meer inspiratie, kennis & kunde

 Greenport projecten Amsterdam Green Campus Landbouwmetnatuur.nl

                                                    Groen Kennisnet Lesmateriaal

Wil jij je ook aansluiten bij dit project?
Neem dan contact op met de programmaleiders: Marrit Rijkmans via m.rijkmans@clusius.nl en Willem IJtsma via w.ijtsma@clusius.nl

                                 Bezoek de Biodivers Perspectief Facebook-pagina