Header Smart Future - Vonk

Smart Future

De vraag naar voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten is in alle sectoren groot en zal onverminderd stijgen. Om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan is een langdurige sector overstijgende samenwerking noodzakelijk.

Doel Smart Future  

Voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten; het is een uitdaging voor alle sectoren. Om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan is een langdurige sectoroverstijgende samenwerking noodzakelijk. Daarom is er Smart Future. Daarin werken ondernemers, overheid en onderwijs samen om een antwoord geven op deze versnelde toepassing van hightech- skills. Deze samenwerking moet leiden tot voldoende technologisch geschoolde arbeidskrachten die de regionale arbeidsmarkt vraagt.  

Hotspots

Een hotspot is een plaats waar op één of meer fysieke (uitvoerings)locaties innoveren, leren, inspireren en kennisdelen samenkomt. De kracht en impact van een dergelijke hotspot is onder andere dat het antwoorden geeft op vraagstukken vanuit de praktijk en tegelijkertijd innovatieve context biedt voor studenten en docenten en daarmee aansluit op het curriculum van de opleidingen. De ruimte van een hotspot doorbreekt de grenzen van een fysieke kamer of gebouw en strekt zich uit naar meer experimenteeromgevingen, zoals een bedrijfspand, innovatiecentrum, een stuk (landbouw)grond, een haven of zelfs een heel gebied.

Binnen Smart Future wordt er ingezet op vijf hotspots:
1. New Energy
2. Blue Port
3. Duurzaam Waterbeheer
4. Data en toepassingen
5. Tuin & Landschap van de Toekomst

Kruidenrijke akkerrand (foto’s ANV)

BiodiversPerspectief

Meer over dit project

Blue-School event Wereldwaterdag Vonk

Blue Schools

Meer over dit project

Theater-de-Kampanje

Zoetwaterboeren

Meer over dit project

Actueel onderwijs - Smart Future Vonk

Actualiseren opleidingen  

Smart Future is opgesteld door VONK (de penvoerder). Om bovenstaand doel te behalen wordt een uitgebreid Smart Technology programma ontwikkelt om te komen tot onderwijsvernieuwing. Dit programma bestaat uit:  

• Onderwijs in contextrijke leeromgevingen op innovatieve hotspots; innoveren, inspireren, kennisdelen en praktijkgericht leren komt daar samen.  
• Professionaliseren van (hybride) docententeams; focus op het vergroten en actualiseren van hun kennis over technologische innovaties.  
• Verrijken van het onderwijs aanbod; ontwikkelen en implementeren van specifieke keuzedelen die aansluiten bij de versnelde vraag naar technologische vaardigheden. 
• Practoraat Smart Technology om onderzoek te doen naar de werkende methodiek voor innovatie in & actualiseren van, het onderwijs en verduurzaming van deze methodes voor actualisering