Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief

Vierjarig programma in Noord-Holland voor natuurinclusief leren en ondernemen.

Over het project

Natuurinclusieve landbouw: landbouw benut en stimuleert biodiversiteit

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving. 

Ondernemen is ook inspelen op veranderingen. Om de verandering naar meer natuurinclusief, maar óók andere veranderingen aan te durven gaan, is de student en ondernemer erbij geholpen goede afwegingen te maken. Daarvoor is niet alleen kennis nodig, maar vooral ook inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

Meer over het programma 

voed de bodem

THEMA - Voed niet het gewas, voed de bodem

De afgelopen decennia haalden Nederlandse boeren steeds meer kilo’s van hun akkers. Allemaal dankzij kunstmest. Kunstmest laat gewassen groeien zoals nooit tevoren. Maar onder onze voeten gebeurt iets anders. Die bodem gedijt helemaal niet goed bij kunstmest en raakt juist uitgeput. Op termijn een allesbehalve gunstige ontwikkeling. Daarom pleit meststoffenleverancier Theo Mulder voor een nieuw geluid: voed niet het gewas, voed de bodem.

Lees meer over dit thema

Het laatste nieuws

Bezoek Biodivers Perspectief Appelman Vegetables

Bedrijfsbezoek Appelman Vegetables: Techniek, bodem en biodiversiteit

Docenten Auke de Boer en Simon Blaauboer van de mbo-opleiding Groen Grond en Infra (niveau 2) van Vonk uit Schagen brachten met hun studenten een bedrijfsbezoek aan het demoleerbedrijf van Vollegrondsgroente.net. Op het bedrijf Appelman Vegetables gaven Peter Appelman en Bas Slagter (bodemcoach) een praktijkles over goed bodembeheer door het voeden én het goed bewerken van de bodem. Lees verder.

Header masterclass Bodem Biodivers Perspectief

Terugblik op masterclass Bodem: ''Vitale bodem beter voor plant, dier én mens''

De eerste masterclass georganiseerd vanuit Biodivers Perspectief vond op 3 februari plaats met als onderwerp 'vitale bodem'. Getracht werd om alle sectoren hierin te betrekken, want zoals Theo Mulder van Mulder Agro het verwoordde: voor iedereen zijn de bodem en het bodemleven van het grootste belang. Daarbij benadrukte hij de relatie tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens. Lees verder.

Foto artikel organische stof meten en voorspellen

Artikel Koolstoftool verschenen in vakbladen v/d Grond

Onlangs is er in twee edities van v/d Grond een artikel verschenen over de Koolstoftool. Het artikel gaat over het meten en voorspellen van organische stof. Zo is er onder andere aandacht voor de workshop van het programma Biodivers Perspectief over de Koolstoftool. Bekijk de publicatie van het artikel.

Inheemse kruiden rond weide

Over Biodivers Perspectief

Afgelopen tientallen jaren is er achteruitgang van de biodiversiteit. Belangrijke soortgroepen van dieren en planten worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat is zorgelijk want biodiversiteit is belangrijk voor de maatschappij en zeker ook voor de landbouw. De landbouwsector kan door een andere manier van boeren echter ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen  en daarmee te werken aan een gezond landbouw- en voedselsysteem.

Die omslag naar natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief denken en werken vraagt wel van studenten en docenten om een andere visie en nieuwe kennis en vaardigheden. Leren in de praktijk met ondernemers die hier op hun bedrijf al mee bezig zijn of er mee aan de slag willen, is een belangrijk onderdeel van dit programma.

De opzet van het programma is om een kennisnetwerk op te bouwen met alle deelnemende partijen. We gaan kennis ontwikkelen en delen, experimenteren en onderzoeken. Het programma heeft een looptijd van vier jaar. Met als uitgangspunt dat de nieuwe kennis en vaardigheden echt een plaats krijgen in het onderwijs en een blijvend kennisnetwerk.

Green Deal natuurinclusieve landbouw

Demoleerbedrijven

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s‘vee’,‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) demoleerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.

John Huiberts, ondernemer en demoleerbedrijf bollen: ''Alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met natuurinclusief op mijn bloembollenbedrijf, wil ik graag aan het onderwijs overdragen.''

Student Chad: ''Het liefst zou ik dat leren door het in de praktijk te zien en in gesprek te gaan met ondernemers.”

Els Wennekers, ondernemer en demoleerbedrijf vee: “We staan voor een transitie in de landbouw, ik ben heel nieuwsgierig naar die ontwikkeling. En we staan er zeker voor open om onze ervaringen te delen”.

Studenten Bloem, Groen & Styling bij Fort K’IJK.

Land & Hand

LAND&HAND is een project over de wisselwerking tussen landschap, materiaal en het vakmanschap dat eruit voortkomt. Vroeger was vakmanschap gekoppeld aan materiaal dat in de omgeving voorhanden was en zo was het werk van vakmensen een afspiegeling van het landschap, met riet, klei, steen of houtsoorten op loopafstand. Door industrialisatie, globalisering en het goedkope transport van goederen is die relatie inmiddels bijna verdwenen. De klimaat- en duurzaamheidsopgaven van vandaag vragen om een herwaardering van de verhouding tot het landschap dat ons omringt.

De K’IJKTUIN is een educatietuin, een tuin met ruimte voor experiment. Geïnspireerd op de oude tuin van het fort en in samenwerking met Landschap Noord-Holland en KETTER&Co hebben studenten van Vonk, een groenschool voor VMBO en MBO, deze nieuwe tuin ontworpen en aangelegd. In deze proeftuin wordt onderzocht hoe de aanleg met inheemse soorten de bodem en biodiversiteit kan versterken en hoe de bloemen en planten die er groeien een weg kunnen vinden naar de consument.

Met dank aan onze partners die hun kennis, expertise en materialen beschikbaar stellen voor LAND&HAND: Landschap Noord-Holland, Medigran, Wilder Land, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gieskes Strijbis Fonds, Fonds 21, Triodos Foundation, Minis­terie van OCW en Provincie Noord-Holland.

Praatplaat Biodivers Perspectief

De praatplaat in woorden:

  • Het doel is om natuurinclusieve landbouw te integreren in de onderwijsprogramma’s
  • Vanuit verbinding onderwijs, landbouw, natuurbeheer/behoud en overheid zorgdragen voor behoud- en herstel van biodiversiteit
  • Met de demoleerbedrijven onderzoek doen naar natuurinclusieve landbouw
  • Door vanuit het krachtige netwerk de onderzoeksresultaten te delen is het voor iedereen leerzaam, zowel voor de studenten als de landbouwbedrijven
  • Naast de activiteiten vanuit de demoleerbedrijven zijn er ook andere activiteiten waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken op het gebied van onderzoek- en kennisoverdracht