Biodivers Perspectief

Biodivers Perspectief

Vierjarig programma in Noord-Holland voor natuurinclusief leren en ondernemen.

Over het project

Natuurinclusieve landbouw: landbouw benut en stimuleert biodiversiteit

Het programma Biodivers Perspectief creëert een inspirerende en stimulerende leeromgeving voor studenten, docenten, ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. In dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen worden gezamenlijk stappen gezet naar een natuurinclusieve landbouw en biodiverse leefomgeving. 

Ondernemen is ook inspelen op veranderingen. Om de verandering naar meer natuurinclusief, maar óók andere veranderingen aan te durven gaan, is de student en ondernemer erbij geholpen goede afwegingen te maken. Daarvoor is niet alleen kennis nodig, maar vooral ook inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

Meer over het programma 

voed de bodem

THEMA - Voed niet het gewas, voed de bodem

De afgelopen decennia haalden Nederlandse boeren steeds meer kilo’s van hun akkers. Allemaal dankzij kunstmest. Kunstmest laat gewassen groeien zoals nooit tevoren. Maar onder onze voeten gebeurt iets anders. Die bodem gedijt helemaal niet goed bij kunstmest en raakt juist uitgeput. Op termijn een allesbehalve gunstige ontwikkeling. Daarom pleit meststoffenleverancier Theo Mulder voor een nieuw geluid: voed niet het gewas, voed de bodem.

Lees meer over dit thema

3 februari 2023 - Masterclass Bodem

Met o.a. Theo Mulder, Siem Vlaanderen e.a. sprekers.
14:00 - 16:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur.
Locatie: Vonk Alkmaar

Meld je nu aan!

Het laatste nieuws

SLO-project Veeteelt

SLO-project Veehouderij in teken van natuurinclusieve landbouw

De opleiding Veehouderij van Vonk heeft onder leiding van onder andere docent Sijbren Mulder al meerdere jaren ervaring met SLO-projecten (Samen Leren Onderzoeken) waarbij hbo- en mbo-studenten samen optrekken. Dit jaar staan de opdrachten in het teken van natuurinclusieve landbouw. Een zestal Texelse ondernemers heeft vraagstukken ingediend en negentien studenten gaan hier vanaf 24 november mee aan de slag. Lees verder. 

Foto artikel organische stof meten en voorspellen

Artikel Koolstoftool verschenen in vakbladen v/d Grond

Onlangs is er in twee edities van v/d Grond een artikel verschenen over de Koolstoftool. Het artikel gaat over het meten en voorspellen van organische stof. Zo is er onder andere aandacht voor de workshop van het programma Biodivers Perspectief over de Koolstoftool. Bekijk de publicatie van het artikel.

Foto bij artikel Duurzame Bloemkool

Artikel werkbezoek project Duurzame Boemkool in vakblad v/d Grond

Onlangs is er een artikel in v/d Grond verschenen over een werkbezoek aan het Duurzaam Bloemkool R&D project. V/d Grond is een kwartaalblad voor kool-, lof-, sla- en preiltelers. Het werkbezoek vond begin september plaats bij bloemkoolteler Wim Reus in Hem. Bekijk de publicatie van het artikel.

Inheemse kruiden rond weide

Over Biodivers Perspectief

Afgelopen tientallen jaren is er achteruitgang van de biodiversiteit. Belangrijke soortgroepen van dieren en planten worden in hun voortbestaan bedreigd. Dat is zorgelijk want biodiversiteit is belangrijk voor de maatschappij en zeker ook voor de landbouw. De landbouwsector kan door een andere manier van boeren echter ook een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te herstellen  en daarmee te werken aan een gezond landbouw- en voedselsysteem.

Die omslag naar natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief denken en werken vraagt wel van studenten en docenten om een andere visie en nieuwe kennis en vaardigheden. Leren in de praktijk met ondernemers die hier op hun bedrijf al mee bezig zijn of er mee aan de slag willen, is een belangrijk onderdeel van dit programma.

De opzet van het programma is om een kennisnetwerk op te bouwen met alle deelnemende partijen. We gaan kennis ontwikkelen en delen, experimenteren en onderzoeken. Het programma heeft een looptijd van vier jaar. Met als uitgangspunt dat de nieuwe kennis en vaardigheden echt een plaats krijgen in het onderwijs en een blijvend kennisnetwerk.

Green Deal natuurinclusieve landbouw

Demoleerbedrijven

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s‘vee’,‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) demoleerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.

John Huiberts, ondernemer en demoleerbedrijf bollen: ''Alle kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan met natuurinclusief op mijn bloembollenbedrijf, wil ik graag aan het onderwijs overdragen.''

Student Chad: ''Het liefst zou ik dat leren door het in de praktijk te zien en in gesprek te gaan met ondernemers.”

Els Wennekers, ondernemer en demoleerbedrijf vee: “We staan voor een transitie in de landbouw, ik ben heel nieuwsgierig naar die ontwikkeling. En we staan er zeker voor open om onze ervaringen te delen”.

Studenten Bloem, Groen & Styling bij Fort K’IJK.

Land & Hand

Wij zijn Esmee en Fleur, tweedejaars van de opleiding In- & Outdoor Styling (nu opleiding Bloem, Groen & Styling) op het Clusius College (nu Vonk)  in Hoorn. In onze opleiding zijn we veel bezig met het ontwerpen van binnen- en buitenruimtes, duurzaamheid en creativiteit. Op dit moment zijn wij als opleiding In- & Outdoor Styling bezig met een project. Dit doen we samen met Land&Hand. Zij begeleiden ons in het proces van het project. 

Land&Hand is een project dat zich richt op het herstellen van het bewustzijn over de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap als een belangrijke component van de duurzaamheidsopgave waar we met de wereld nu voor staan. Land&Hand is een landelijk project waarin per provincie wordt gewerkt aan een lokaal relevante vraagstelling met betrekking tot het landschap. In Noord-Holland werken we onder het thema ‘de Bodem’ aan duurzaam grondgebruik, verbonden aan landbouw, bloemen en food. 

Praatplaat Biodivers Perspectief

De praatplaat in woorden:

  • Het doel is om natuurinclusieve landbouw te integreren in de onderwijsprogramma’s
  • Vanuit verbinding onderwijs, landbouw, natuurbeheer/behoud en overheid zorgdragen voor behoud- en herstel van biodiversiteit
  • Met de demoleerbedrijven onderzoek doen naar natuurinclusieve landbouw
  • Door vanuit het krachtige netwerk de onderzoeksresultaten te delen is het voor iedereen leerzaam, zowel voor de studenten als de landbouwbedrijven
  • Naast de activiteiten vanuit de demoleerbedrijven zijn er ook andere activiteiten waarin de verschillende partijen met elkaar samenwerken op het gebied van onderzoek- en kennisoverdracht