Nieuwe rapportage project Duurzame Bloemkool

Het project Duurzame Bloemkool is gestart in maart 2020 en inmiddels is de tweede rapportage (rapportage 2021) opgeleverd. Binnen dit project worden op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-Holland onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en akkervogels.

De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.

In de rapportage van 2021 worden alle resultaten van de nulmetingen (maart 2020) en de eerste metingen (gedaan tussen augustus en november 2020) gegeven. De tweede metingen, die gedaan zijn in 2021 zijn inmiddels afgerond, maar moeten nog geanalyseerd worden in het lab. Deze metingen zullen in de volgende rapportage meegenomen worden. Om trends te kunnen vaststellen in de data zijn meerdere jaren nodig. Het is daarom nog niet mogelijk om algemene conclusies te trekken uit de huidige resultaten.

Bekijk de rapportage 21 - Duurzame Bloemkool

Meer informatie is te vinden op de projectpagina van Amsterdam Green Campus: https://amsterdamgreencampus.nl/duurzame-bloemkool-niet-onderwerken-van-vaste-mest/