Ouderraad

Elke vmbo-vestiging van Vonk heeft een ouderraad. Ouders van leerlingen hebben hier de mogelijkheid om signalen en ideeën te delen met het management van de school. Op deze manier kunnen ouders de belangen van de leerlingen onder de aandacht brengen van de schoolleiding. Zij praten namens alle ouders en leveren een bijdrage aan de gang van zaken op school.

Hoe werkt het?

Elke vmbo-vestiging van Vonk heeft een ouderraad. In elke ouderraad zitten ouders van leerlingen uit de diverse leerjaren. De ouderraad vergadert minimaal drie keer per jaar. De directeur of een lid van het managementteam van de school is aanwezig bij deze vergaderingen.

Centrale ouderraad

Van iedere ouderraad wordt een lid afgevaardigd die zitting neemt in de centrale ouderraad. Hier worden onderwerpen besproken die heel Vonk aangaan en in deze raad is tevens uitwisseling en afstemming tussen de ouderraden van de verschillende vestigingen mogelijk. Bij de bijeenkomsten van de centrale ouderraad is een lid van het college van bestuur aanwezig. De centrale ouderraad heeft daarnaast ook een aantal maal per jaar contact met de ondernemingsraad en de studentenraad van het mbo.

Interesse, meer informatie of vragen?

Wil je als ouder/verzorger een vergadering bijwonen of je aanmelden als lid voor de ouderraad? Heb je suggesties of vragen? Stuur dan een e-mail aan ouderraad@vonknh.nl. Geef in de e-mail aan om welke vestiging het gaat. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Medezeggenschapsstatuut Vonk

Reglement Centrale Ouderraad